Освітня програма Слобідського НВК на 2019/2020 навчальний рік ( І ступінь)

Поділіться статтею з друзями: 

 

  

  Загальні положення освітньої програми

Слобідського НВК
закладу загальної середньої освіти І ступеня

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України №268 від 21.03.2018 року «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» освітній процес у 1 та 2 класах буде організований за  типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко (Додаток 1) вибрана рішенням педагогічної ради НВК ( протокол № 9 від 18.06.2019 року)

Освітня програма для 3,4  класів (Додаток 2)  розроблена  відповідно до Постанов  КМУ №462 від 20.04.11 року  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»  та   №87 від 21.02.18 року  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»   та наказу МОНУ    № 407 від 20.04.18 року «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня.

   Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (Додаток 2);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в додаткові 3; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження: для 1 класу складає 805 годин /навчальний рік,  для 2 класу – 875 годин/навчальний рік, для 3 класу– 910 годин/навчальний рік, для 4 класу – 910 годин/навчальний рік.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

- підсилення української мови  для учнів 1 класу 1 година на тиждень;  

-  запровадження факультативного курсу у 3, 4 класах «Біблійна   історія  і християнська етика», по 1 годині на тиждень (автори: колектив під керівництвом  архієпископа Полтавського  і Миргородського Филиппа);

 -       індивідуальні заняття 2- 4 класах ( 1 година на тиждень).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний  план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Освітня програма НВК передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень.

Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), різноманітних  соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до них.

 Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

 

Додаток 1

до Освітньої програми

Слобідського НВК

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ________Т. Коляско

«______»_______________2019 р.

.

Навчальний план  Слобідського НВК

з навчанням українською мовою

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на рік

1 клас

2 клас

Мовно-літературна, у тому числі:

 

315

 

350

 

українська мова і література

Українська мова

245

7+1

245

8

Іншомовна освіта

Англійська мова

70

2

70

2

Математична

Математика

140

4

140

4

Природнича

Я досліджую світ

140

3

 

 

175

 

3

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

Технологічна

Трудове навчання

1

 

1

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Образотворче мистецтво

 

 

70

1

 

 

70

1

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна*

Фізична культура

105

3

105

3

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

35

1

35

1

Варіативна         складова

 

 

 

 

Факультативні курси:

 

 

 

1

Індивідуальне заняття

 

 

35

1

Загальнорічна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

23

875

25

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне навантаження здобувача освіти

700

20

770

22

               

 

 

 

 

Додаток 2

до Освітньої програми

Слобідського НВК

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ________Т. Коляско

«______»_______________2019 р.

Навчальний план

Слобідського НВК

з навчанням українською мовою

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

3

4

 

Мови і літератури

Українська мова

7

7

 

(мовний і літературний компоненти)

Англійська мова

2

2

 

Математика

Математика

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

Образотворче мистецтво

1

1

 

 

 

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

 

Інформатика

1

1

 

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

 

Фізична культура

3

3

 

Усього

 

24

24

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

 

Варіативна         складова

 

 

 

Факультативні курси:

2

2

 

Біблійна   історія  і християнська етика

1

1

 

Індивідуальне заняття

1

1

 

Разом

2

2

 

Гранично  допустиме  навчальне                   навантаження    на  учня

23

23

 

Всього

26

26

 

 

 

Додаток 3

до Освітньої програми

Слобідського НВК

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ________Т. Коляско

«______»_______________2019 р.

                                                                                                                                                  М.П

 

Перелік навчальних програм, за якими здійснюється вивчення предметів інваріантної складової навчального плану

учнів 1-4 класів

 

№ з/п

Клас

Назва навчальної програми

Наказ, яким затверджено №   від

1.

1,2

Програма для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання, 2018 р. О.Я. Савченко.

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 “Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2.

3-4

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. Київ, 2016 р. О.Я. Савченко.

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» .

  1. 3.

3-4

Літературне читання . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класи. Київ, 2016р. О.Я. Савченко

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» .

4.

3-4

Іноземна мова (англійська мова). Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи, Київ, 2016 р. О.Я. Савченко, Р.Б. Шиян

Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948

5.

3-4

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи.Київ, 2016р. О.Я.Савченко

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

6.

3-4

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів. Київ,2016р. О.Я.Савченко

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

7.

3-4

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 клас. Київ,2016р. О.Я.Савченко

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

8.

3-4

Музичне мистецтво.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ, 2016р. О.Я.Савченко

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

9.

3-4

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ,2016р. О.Я Савченко

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

10.

3-4

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи. Київ,2016р.

Наказ МОН України від  05.08.2016  № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

11.

3-4

Інформатика. 3-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3-4 кл. Затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

 Наказ МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

12.

3-4

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ, 2016р. О.Я.Савченко

Наказ МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

13.

3-4

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас. Київ, 2016р. О.Я.Савченко

Наказ МОН від 05.08.2016 № 948

 

 

 

Додаток 4

до Освітньої програми

Слобідського НВК

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ________Т. Коляско

«______»_______________2019 р.

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

Перелік навчальних програм факультативів

навчального плану для учнів 3-4 класів

№з/п

Навчальні програми

Клас

Документ про надання грифа МОНУ

1

Біблійна   історія  і християнська етика

3 - 4

МОНУ(Лист 1/11-11629  від 21 грудня 2010 року).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

10 (десять) сторінок

 

 

Директор Слобідського навчально-виховного комплексу                        

Новоселицької міської ради                                                                  Т. Коляско