Освітня програма Слобідського НВК на 2019/2020 навчальний рік ( IІ ступінь)

Поділіться статтею з друзями: 

Загальні положення освітньої програми

Слобідського НВК
закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

Розроблена відповідно до Постанови КМУ №1392 від 23.11.11 року  «Про затвердження Державногостандарту базової загальної освіти»  та наказуМОНУ № 405 від 20.04.18 року«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»

         Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5 класу – 1050 годин/навчальний рік, для 6 класу – 1155 годин/навчальний рік, для 7 класу – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8 класу – 1207,5 годин/навчальний рік, для
9 класу – 1260 годин/навчальний рік.

Навчальний план(Додаток 1) дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Варіативна складова навчального плану використовується на:

 • підсилення предметів інваріантної складової:

5 клас  – музичне мистецтво (1+0,5 години на тиждень);

5 клас  – трудовенавчання(2+1 година на тиждень);

6 клас -  фізична культура (3+0,5 години на тиждень);

7 клас - фізична культура (3+1 години на тиждень);

7 клас – хімія (1,5+0,5 година на тиждень);

7 клас  – трудовенавчання(1+1 година на тиждень);

8 клас – хімія (2+1 година на тиждень);

9 клас  -  основи правознавства (1+1 година на тиждень);

9 клас – хімія (2+1 година на тиждень).

- запровадження факультативів (додаток 3):

У 5  класі введено:

- факультативний курс «Біблійна   історія  і християнська етика», 1 година на тиждень (автори: колектив під керівництвом  архієпископа Полтавського  і Миргородського Филиппа., 2010 р.);

- факультативний курс «Українознавство», 1 година на тиждень  (автор: Кононенко П.П.,2014 р.);

У 6 класі введено:

-    факультативний курс «Біблійна   історія  і християнська етика», 1 година на тиждень (автори: колектив під керівництвом  архієпископа Полтавського  і Миргородського Филиппа, 2010 р.);

-    факультативний курс «Настільний теніс», 1 година на тиждень (автори: Авраменко О.М., Дроздюк В.І., 2015р.);

- факультативний курс «Українознавство», 1 година на тиждень  (автор: Кононенко П.П.,2014 р.);

У 8 класі введені:

- факультативний курс «Українознавство», 1 година на тиждень  (автор: Кононенко П.П.,2014 р.);

- факультативний  курс «Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики» 1 година на тиждень (автор: О.В. Хоменко ,2016 р.);

У 9 класі  введені:

- факультативний курс «Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики» 1 година на тиждень (автор: О.В. Хоменко ,2016 р.);

            Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин розподілені за семестрами:
5 клас І семестр      - українська мова - 4 години;
                        - музичне мистецтво - 1 година.
ІІ семестр     - українська мова - 3 години;
                 - музичне мистецтво - 2 години.
6 клас І семестр      - українська мова - 4 години;
                   -  фізична культура -  3 години;
ІІ семестр     - українська мова - 3 години;
                -  фізична культура -  4 години;
8 класІ семестр     - історія України  –1 година;
ІІ семестр   -  історія України  – 2година;
9 класІ семестр       - історія України  – 1 години;
                      - географія – 2 години.
ІІ семестр     -  історія України  – 2 години;
                  - географія – 1години

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план зорієнтований на роботу за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Освітньої програмиСлобідського НВК

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ________Т.Коляско

«______»_______________2019 р.

Навчальний план

Слобідського НВК

з навчанням українською мовою

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Мови і

літератури

 

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська  література

2

2

2

2

2

Англійська  мова

3

 3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

 

Основи правознавства

-

-

-

-

1+1

Естетична

культура

Музичне мистецтво

1+0,5

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

 

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5+0,5

2+1

2+1

Технології

Трудове навчання

2+1

2

1+1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична

культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3+0,5

3+1

3

3

Разом

26,5+1,5

29,5+0,5

31+2,5

31,5+1

33+2

Додатковігодини на вивченняпредметівінваріантноїскладової, курсів за вибором, проведенняіндивідуальнихконсультацій та групових занять

3,5

3,5

2,5

3

3

Варіативнаскладова

 

 

 

 

 

Факультативні курси:

2

3

-

2

1

Настільний теніс

-

1

-

-

-

Біблійна   історія  і християнська етика

     1

1

-

-

-

Українознавство

1

1

-

1

-

Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики

-

-

-

1

1

Разом

2

3

-

3

1

Граничнодопустименавчальне

навантаження     на  учня

28

31

32

33

33

Всього

30

33

33,5

34,5

36

 

 

 

Додаток 2

до Освітньої програми

Слобідського НВК

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ________Т. Коляско

«______»_______________2019 р.

М.П.

 

Перелік навчальних програм

для учнів Слобідського НВК

 

№ з/п

Клас

Назва навчальної програми

Наказ, яким затверджено №  від

 1.  

5-9

Українська мова. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

 1.  

5-9

Українська література.  5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013

 Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804.

 1.  

6-9

Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804

 1.  

5-9

Всесвітня історія навчальні  програми:

 для учнів  5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи»

Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804

 1.  

6-9

Географія.6– 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України  від 07.06.2017 №804

 1.  

5-9

Зарубіжна література Світова література. 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013

 Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804

 1.  

5-9

Інформатика. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9кл (для учнів, що вивчали інформатику 2-4 класі)- (оновлено) 2017 рік.

Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804(5-7кл.)

 1.  

5-9

Історія України   навчальні  програми: для учнів  5 – 9 класів: «Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи»

наказ МОНУ від 07.06.2017 р. № 804

 1.  

5-9

Математика 5-9 класи, навчальна програма для  загальноосвітніх навчальних закладів.

 Наказ МОНУ від 07.06.2017 р. № 804

 1.  

5-9

Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

 наказ МОН України від 07.06.2017 № 804

 1.  

5-9

Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (автори Бойченко Т.Є. та інші),оновлена

 Наказом МОН України  від 07.06.2017 р. № 804

 1.  

9

Основи правознавства. Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Київ,2016 Автор: Тетяна Ремех.

Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804;

 1.  

5

Природознавство. Програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

Наказ МОН України від 07.06.2017 №804

 1.  

5-9

Трудове навчання.«Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.

5 – 9 класи» (оновлена)

 Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804

 1.  

7-9

Фізика7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. 7-9 класи»

Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804

 1.  

5-9

Фізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші)..

Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804

 1.  

7-9

Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена)

Наказ МОН України від 07.06.2017 № 804

 1.  

5-9

 Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи,  К., 2017р.

Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Освітньої програми

Слобідського НВК

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК ________Т. Коляско

«______»_______________2019 р.

 

Перелік навчальних програм курсів за вибором та факультативів

для учнів Слобідського НВК

№з/п

Навчальні програми

Клас

Документ про надання грифа МОНУ

1

Біблійна   історія  і християнська етика

5,6,7

МОНУ(Лист 1/11-11629  від 21 грудня 2010 року).

 

2

Методи розв’язування задач з механіки, теплових явищ та оптики

 

8,9

Лист ІМЗО від 12.12.2016 р. № 2.1/12-Г-873

4

Настільний теніс

6

Лист Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 18 червня 2015 року № 141/12-Г-528

5

Українознавство

5,6,8

Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 03.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

13(тринадцять) сторінок

 

 

Директор Слобідського навчально-виховного комплексу

Новоселицької  міської ради                            Т. Коляско